“Latvijas dzelzceļam” – jauns biznesa modelis un vērienīgi pasažieru infrastruktūras attīstības plāni

Transporta un loģistikas nozares gan globālās, gan reģionālās pārmaiņas ir lieli izaicinājumi nozarē strādājošiem uzņēmumiem, kuriem jābūt elastīgiem un spējīgiem pielāgot savu darbību jauniem apstākļiem, vienlaikus saglabājot konkurētspēju, nodrošinot finanšu rādītājus, kā arī domājot par izaugsmes iespējām. Latvijas dzelzceļa sistēma spēj nodrošināt kravu pārvadājumus līdz pat 73 miljonu tonnu apmērā, tomēr situācijai mainoties, ir zudis pieprasījums pēc tik augstiem kapacitātes rādītājiem, tādējādi radot nepieciešamību izvērtēt līdzšinējos darbības virzienus un veidot jaunu biznesa modeli atbilstoši klientu vajadzībām un dzelzceļa infrastruktūras noslodzei.

Šī gada pirmos sešus mēnešus “Latvijas dzelzceļa” (LDz) valde un plašāka vadības komanda aktīvi strādāja gan pie esošās finanšu situācijas risināšanas, izmaksu optimizācijas un kopējās uzņēmuma efektivitātes veicināšanas, gan arī īpašu uzmanību pievērsa uz LDz nākotnes attīstību vērstiem jautājumiem – jauna biznesa modeļa izstrādei un dzelzceļa pasažieru infrastruktūras tālākas attīstības plānošanai.

Jauna biznesa modeļa nepieciešamība
Lai gan kravu pārvadājumu apjoms pa LDz infrastruktūru ik gadu bijis svārstīgs, 2019. gadā šis apjoms nokritās līdz pēdējo dekāžu laikā vēsturiski zemākajam līmenim, ievērojami samazinot uzņēmuma ienākumus, pasliktinot uzņēmuma finanšu situāciju un radot būtisku apdraudējumu uzņēmuma darbības stabilitātei kopumā. Šādas kravu pārvadājumu tendences turpinājās arī 2020.gada pirmajā pusgadā, un, ņemot vērā esošās ģeopolitisko situāciju un arvien sarūkošo pieprasījumu pēc fosilajām izejvielām Eiropā, sagaidāms, ka arī turpmākajos gados vēsturiski visbiežāk pārvadāto kravu – ogļu un naftas produktu – apjomi līdzvērtīgā līmenī vairs neatjaunosies.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs skaidro: “Ņemot vērā esošos un prognozējamos kravu pārvadājumu apjomus, bija skaidrs, ka, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību un stabilizētu finanšu situāciju, ir nepieciešams pieņemt būtiskus ar tehnoloģisko procesu izmaiņām un izmaksu samazināšanu saistītus lēmumus, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot jauna biznesa modeļa izstrādei.”

“Jaunais biznesa modelis tika veidots, balstoties uz pārliecību, ka, apgūstot jaunus tirgus un izstrādājot jaunus, konkurētspējīgus pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, ir iespējams sarūkušo fosilo izejvielu tranzīta plūsmu cauri Latvijai pakāpeniski daļēji aizstāt ar citiem kravu veidiem, tomēr apzināmies, ka arī jaunpiesaistītie kravu veidi nenodrošinās vēsturiskā kravu pārvadājumu apjoma atjaunošanos. Tādējādi, izstrādājot jauno LDz biznesa modeli, tika vienlīdz domāts gan par pastāvīgu izmaksu optimizāciju un spēju elastīgi pielāgoties mainīgiem pārvadājumu tirgus apstākļiem, gan arī par jaunas pievienotās vērtības sniegšanu esošajiem un potenciālajiem LDz klientiem,” turpina M.Kleinbergs.

“Latvijas dzelzceļa” jaunais biznesa modelis – plaša spektra loģistikas pakalpojumi un augsta pievienotā vērtība LDz klientiem
LDz jaunā biznesa modeļa izstrādes laikā tika analizēti gan citu valstu dzelzceļa uzņēmumu biznesa modeļi, gan arī notika diskusijas ar starptautiskajiem partneriem, Latvijas ostu un termināļu pārstāvjiem un citiem transporta nozares dalībniekiem, kuri kopīgi veido Latvijas transporta koridoru un ir ieinteresēti tā efektīvā un konkurētspējīgā darbībā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs skaidro: “Mūsdienu strauji mainīgajā globālajā pasaulē augstu konkurētspēju nereti spēj izveidot un saglabāt nevis šauras nišas spēlētāji, bet gan uzņēmumi, kuri spēj nodrošināt plaša spektra pakalpojumus savā nozarē, vienlaikus nodrošinot saviem klientiem augstu pievienoto vērtību un plašas izvēles iespējas. Pašlaik “Latvijas dzelzceļš” nodrošina salīdzinoši šauru pakalpojumu spektru – dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas, ritošā sastāva nomas un dzelzceļa ekspedīcijas pakalpojumus. Saskaņā ar jauno biznesa modeli, plānojam šo pakalpojumu spektru būtiski paplašināt, “Latvijas dzelzceļam” kļūstot par pilnvērtīgu trešo pušu loģistikas jeb 3PL pakalpojuma sniedzēju.”

“Lai gan “Latvijas dzelzceļa” jaunais biznesa modelis ir balstīts uz tiem aktīviem, kuri mūsu rīcībā jau ir – kvalitatīvu infrastruktūru, kompetentu komandu un ilggadēju pieredzi, tomēr mums ir būtiski jāpaplašina mūsu darbības joma, attīstot ekspedīcijas darbību, t.sk. jūras ekspedīciju, autotransporta ekspedīciju, noliktavu pakalpojumus u.c. Protams, šie plāni pašlaik var izklausīties ambiciozi, bet esmu pārliecināts, ka mūsu rīcībā esošā kompetence, materiāltehniskā bāze un veselīgas ambīcijas kalpos par stabilu pamatu nākotnes attīstībai šajā virzienā. Protams, smagākais darbs vēl ir priekšā, un jaunā biznesa plāna ieviešanas procesā ļoti svarīga būs arī sadarbības stiprināšana ar citiem transporta nozares dalībniekiem – ostām, termināliem u.c.,” uzsver VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs M.Kleinbergs.

Pašlaik vēl turpinās darbs pie jaunajam biznesa modelim atbilstošas VAS “Latvijas dzelzceļš” stratēģijas izstrādes, “Latvijas dzelzceļš” koncerna pārvaldības modeļa izvērtēšanas, jaunā biznesa modeļa ieviešanas plāna izstrādes un citu saistīto aktivitāšu plānošanas.

Arī turpmāk, līdz ar jaunā biznesa modeļa pakāpenisku ieviešanu, īpašs uzsvars tiks likts arī uz LDz darbības efektivitātes pastāvīgu veicināšanu, cilvēkresursu un materiāltehniskās bāzes pārdomātu izmantošanu un izmaksu samazināšanu, vienlaikus nodrošinot visiem drošības kritērijiem atbilstošu dzelzceļa infrastruktūru.

LDz valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs turpina: “Lai gan tālāka izmaksu optimizācija ir un būs mūsu ikdiena, tomēr arī dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības obligātās prasības, kuras nav atkarīgas no pasažieru un kravu pārvadājumu apjomiem. Tādējādi pastāv liela iespējamība, ka, pat mainoties LDz koncerna modelim un izveidojot jaunas, stabilas peļņas iespējas pie mazākiem kravu apjomiem, arī turpmāk varētu būt nepieciešama valsts līdzdalība dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanā Latvijā, tāpat kā tas tiek darīts pārliecinošā vairumā ES un pasaules valstu.”

Jauns solis pasažieru pārvadājumu veicināšanā pa dzelzceļu – 48 modernizētas stacijas un pieturas punkti
Līdz ar darbības efektivitātes veicināšanas pasākumiem un jaunā biznesa modeļa izstrādi, rūpīgi ir pārskatīti arī investīciju plāni. Šā gada pirmajos septiņos mēnešos būtisks darbs ir ieguldīts liela mēroga projekta sagatavošanā, kurš iezīmēs jaunu soli pasažieru mobilitātes veicināšanā Latvijā – LDz plāno īstenot 48 staciju un pieturas punktu modernizācijas un izbūves projektu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs skaidro: “Mūsdienīgas, drošas un efektīvas dzelzceļa infrastruktūras nodrošināšana ir viena no LDz pamatprioritātēm, un mūsu mērķis ir kopīgi ar citām iesaistītajām pusēm veicināt pasažieru mobilitāti Latvijā. Jau pēdējo gadu laikā pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu kļūst arvien populārāki, un esmu pārliecināts, ka vēl 48 staciju un pieturas punktu modernizācija sniegs būtisku ieguldījumu šīs tendences tālākā attīstībā.”

Projekta rezultātā tiks pilnībā modernizēta pasažieru infrastruktūra elektrificētajās līnijās Rīga – Tukums II, Rīga – Skulte, Rīga – Krustpils un Rīga – Jelgava. Projekta gaitā tiks izbūvētas arī jaunas pasažieru stacijas – Silikātu iela un Slokas iela (līnijā Torņakalns – Bolderāja), Dauderi (līnijā Zemitāni – Skulte) un Alfa (līnijā Rīga – Cēsis).

Pirmo reizi “Latvijas dzelzceļa” vēsturē – vienotas vizuālās pasažieru infrastruktūras vadlīnijas
Izstrādājot šo pasažieru infrastruktūras modernizācijas projektu, īpaša uzmanība tika pievērsta ne tikai modernizējamās pasažieru infrastruktūras funkcionālajam ērtumam, bet arī tās vizuālajam veidolam.

LDz valdes priekšsēdētājs M.Kleinbergs stāsta: “Dzelzceļa attīstība Latvijā ir bijusi daudzslāņaina un varētu teikt, ka arī dzelzceļa infrastruktūra atspoguļo dažādu varu maiņas un modes tendences daudzu gadu desmitu garumā. Domājot par dzelzceļa infrastruktūras tālāko attīstību Latvijā, mums ir svarīgi to veidot ne tikai drošu un kvalitatīvu, bet arī vizuāli mūsdienīgu. Tādējādi pirmo reizi dzelzceļa vēsturē Latvijā tika izstrādātas pasažieru infrastruktūras vizuālās vadlīnijas, kuras tiks īstenotas visās jaunbūvējamajās un modernizējamajās stacijās, radot Latvijas dzelzceļa infrastruktūras vienotu vizuālo tēlu.”

Sagatavojot LDz pasažieru infrastruktūras vizuālās vadlīnijas, tika ņemts vērā arī “Rail Baltica” plānotais pasažieru infrastruktūras vizuālais veidols.

Jau tuvāko nedēļu laikā tiks izsludināts iepirkums par 48 staciju un pieturas punktu projektēšanu un būvniecību, un plānots, ka šo staciju modernizācija tiks noslēgta līdz 2023. gada beigām. Projekta apjoma definēšanas laikā LDz ir cieši un produktīvi sadarbojies ar Satiksmes ministriju, Autoceļu transporta direkciju, AS “Pasažieru vilciens”, pašvaldībām, kā arī pilsētvides un transporta nozares ekspertiem.

Jaunākie raksti

Meroni kontrolēts uzņēmums gatavojas daudzmiljonu tiesvedībai pret “Latvijas dzelzceļu”

Gandrīz seši miljoni. Tik lielu summu “Latvijas dzelzceļam” (LDz) var nākties maksāt par Konkurences padomes (KP) prāt negodīgu uzņēmējdarbību. LDz šādam sodam...

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs: Dzelzceļa transporta nozarē ir un būs nepieciešami izglītoti un profesionāli inženiertehnisko zinātņu speciālisti

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pēdējo gadu laikā ir uzsācis pozitīvu pārmaiņu ceļu, pārskatot tehnoloģiskos procesus, palielinot darba efektivitāti un uzsākot arī plaša...

airBaltic aprīlī pārvadājusi 49 000 pasažieru

Latvijas lidsabiedrība airBaltic 2021. gada aprīlī pārvadājusi 49 000 pasažieru jeb par 67% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. 2021. gada aprīlī airBaltic veica...

Vai ostu reforma draud pasliktināt tranzīta situāciju Latvijā?

Lietuvas mediji šodien, 7. maijā, vēsta, ka Klaipēdas ostā kravu apgrozījums gada pirmajā ceturksnī bijis lielāks nekā visās Latvijas ostās kopā. Vai...

EK ierosina atvieglot ierobežojumus ceļojumiem uz Eiropas Savienību

Eiropas Komisija (EK) šonedēļ ierosinājusi ļaut Eiropas Savienībā (ES) ieceļot pret Covid-19 vakcinētiem ārvalstniekiem. Konkrētu lēmumu bloka dalībvalstu pārstāvji varētu pieņemt jau...

Līdzīgi raksti

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here